Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

myou

February 20 2020

myou
0102 a1de 500
Reposted fromteijakool teijakool viaheroes heroes
myou
9050 650e 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viahawak hawak
myou
8728 4e36 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viahornypigeon hornypigeon
myou
1853 b3b8 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viarocktenner rocktenner
myou
7404 2c41 500
Reposted fromtichga tichga viaover-land over-land
myou
0146 3dfc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix
myou
Nie ma bardziej okrutnego zła niż to, które wyrasta z nasion dobroci.
— Baldassare Castiglione
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
myou
7343 bf74 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
myou
0452 b68f 500
Reposted fromHardcores Hardcores viashoes shoes
myou
5508 e950 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomedesigning homedesigning
myou
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaover-land over-land
myou
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę. 
— Sławomir Mrożek
Reposted fromlovvie lovvie viaover-land over-land
myou
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami viaover-land over-land
myou
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous - "Password"
Reposted frominpassing inpassing viaharridan harridan
myou
8867 9ec7 500
Reposted fromyikes yikes viascorpix scorpix
myou
3348 40a4 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viascorpix scorpix
myou
Someone can be madly in love with you and still not be ready. They can love you in a way you have never been loved and still not join you on the bridge. And whatever their reasons you must leave. Because you never ever have to inspire anyone to meet you on the bridge. You never ever have to convince someone to do the work to be ready. There is more extraordinary love, more love that you have never seen, out here in this wide and wild universe. And there is the love that will be ready.
— N. Waheed
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
myou
4403 96a2
Reposted fromspecific-humor specific-humor
myou
0278 6217 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...