Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2019

myou
Reposted fromgruetze gruetze viascorpix scorpix
myou
5163 3c7a 500
Reposted fromartlover artlover viascorpix scorpix
myou
summer chill
Reposted fromcats cats viascorpix scorpix
6434 8823 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix
myou
9641 5ce5 500
Reposted fromhagis hagis viascorpix scorpix

May 21 2019

myou
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave

May 19 2019

myou
2091 442b 500
Reposted fromolbaria olbaria viaSilentForest SilentForest
myou
8110 875a 500
Reposted fromthetemple thetemple viajudysza judysza
myou


The Unburnt
Reposted fromgameofthrones gameofthrones

May 08 2019

myou
To, że nie potrafi cię kochać tak, jak tego chcesz, nie znaczy, że nie kocha cię ze wszystkich sił.
— Anna Todd
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viayannim yannim
myou
5859 510a
myou
0544 4cd6 500
Reposted fromnutt nutt viazielono zielono
myou
2420 8384 500
Reposted frompiehus piehus viapffft pffft
myou
0967 d7c8 500
Reposted fromanheros anheros viaAnetzschka Anetzschka
myou
6608 cf1b
Reposted fromapotheosis apotheosis viashampain shampain
myou
9962 b5f8 500
Reposted fromdivi divi viashampain shampain
myou
9997 c73c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viashampain shampain
8002 8f00

Beksinski

Reposted fromvesania vesania viadezynwoltura dezynwoltura
myou
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viaover-land over-land
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl