Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

myou
8293 baff 500
Reposted fromkyte kyte viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
myou
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viascorpix scorpix
myou
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. I tyłek.
Reposted fromawakened awakened viaover-land over-land
0987 6f21 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viascorpix scorpix
myou
myou
myou
Reposted fromshakeme shakeme viaover-land over-land
myou
3350 0539
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaover-land over-land
0565 9b23 500

(via Poppytalk)

Reposted fromfreakish freakish viaover-land over-land
myou
9460 5ecf 500
Friends S01E04, the best scene ever
Reposted frommyzone myzone viaover-land over-land
myou
myou

September 05 2017

myou
myou
myou
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viaover-land over-land
myou
7197 00dd
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viaover-land over-land
myou
myou
2084 ac19 500
Reposted fromzciach zciach viadead-zireael dead-zireael

September 04 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl