Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2019

myou
To, że nie potrafi cię kochać tak, jak tego chcesz, nie znaczy, że nie kocha cię ze wszystkich sił.
— Anna Todd
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viayannim yannim
myou
5859 510a
myou
0544 4cd6 500
Reposted fromnutt nutt viazielono zielono
myou
2420 8384 500
Reposted frompiehus piehus viapffft pffft
myou
0967 d7c8 500
Reposted fromanheros anheros viaAnetzschka Anetzschka
myou
6608 cf1b
Reposted fromapotheosis apotheosis viashampain shampain
myou
9962 b5f8 500
Reposted fromdivi divi viashampain shampain
myou
9997 c73c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viashampain shampain
8002 8f00

Beksinski

Reposted fromvesania vesania viadezynwoltura dezynwoltura
myou
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viaover-land over-land
myou
3824 fc9f
Reposted fromasxhin asxhin viaover-land over-land

January 30 2019

myou
8346 11a3
Reposted frombvd bvd viaKetchupsuicide Ketchupsuicide
myou
9909 33fe 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viascorpix scorpix
2050 8fa1

placidiappunti:

Sincronia

Reposted frompdl2h pdl2h viascorpix scorpix
myou
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
myou
9969 d139 500
Reposted fromTamahl Tamahl viascorpix scorpix
myou
0180 98c7 500
Reposted fromnutt nutt viaKetchupsuicide Ketchupsuicide
myou
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viasouxie souxie
myou

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 

— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl