Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2017

myou
myou
Wolnym jest ten kto zamykając oczy w tłumie, nie myśli o tym kto na niego patrzy.
— Maryiczary "Odcienie wolności"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapraesens praesens
Chciałabym poleżeć na Tobie i posłuchać bicia Twojego serca
— moja głowa (via bez-granicznie)

teraz

(via zgorszeni-e)

Reposted fromblutelf blutelf viapraesens praesens
myou
6050 c52c
Reposted from777727772 777727772 viapraesens praesens
myou
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viapraesens praesens
8820 8622

blluish:

welcometoyouredoom:

A book crystallized in the ocean

oh mood

myou
6936 5fc3
Reposted fromEkran Ekran viapraesens praesens
myou
7560 3c10
Reposted from4desire 4desire viapraesens praesens
myou

She wanted a storm to match her rage.

— George R.R. Martin
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty
myou
- Nie. Jakoś nie mam przekonania do poezji, do tych wszystkich romantycznych uniesień i metafor. Piękne słowa tylko ukrywają rzeczywistość.
- Piękne słowa są potrzebne dla wyrażenia piękna.
- Piękno, przyjacielu, wyraża się samo - odrzekła Bella, przechylając książkę tak, by padło na nią światło z okna.
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
4589 fa50 500
Reposted fromdivi divi viaindiferencia indiferencia
myou
Łatwo jest podjąć spokojną, rozsądną decyzję z wieczora, co innego zaś wprowadzić ją w czyn w jasnym blasku dnia.
— Truman Capote
Reposted fromMissTake MissTake viaHanJiMun HanJiMun
myou
1723 2286 500

Tylu obcych sobie zupowiczów, a problemy takie same.
Reposted fromkonwalia konwalia viaHanJiMun HanJiMun
myou
4094 b54f 500
Late Rain - Waymouth Street, mike barr, oil, 2016
Reposted fromvolldost volldost viaHanJiMun HanJiMun
myou
7425 c429 500
Reposted fromdojenka dojenka viaHanJiMun HanJiMun
myou
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viaHanJiMun HanJiMun
myou
Reposted frommr-absentia mr-absentia viapraesens praesens
myou
Całym swoim jestestwem mówiła „nie” temu światu. Wyglądem, manierami, językiem, inteligencją. Była niemym wyrazem, że tkwimy w bagnie i w bzdurze, a można żyć inaczej.
— Antoni Libera
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl